...
...

  25 สิงหาคม 2565 | ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
  9 สิงหาคม 2565 | ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
  1 สิงหาคม 2565 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
  22 พฤษภาคม 2565 | สำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย ฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และน้ำป่าไหลหลาก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565
  17 มีนาคม 2565 | รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ณ 30 กันยายน 2564
  1 มีนาคม 2565 | ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2565
  26 มกราคม 2565 | ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
  29 ธันวาคม 2564 | ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
  4 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศองค์ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงคอสะพานไม้ (ทุ่งพร้าว)
  1 พฤศจิกายน 2565 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
  28 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)สำหรับ ศพด.อบต.หัวเมือง เดือนพฤศจิกายน 2565
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๔
  3 ตุลาคม 2565 | ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕
  30 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด 18.9 ลิตร) สำนักปลัด จำนวน30 ถัง
  30 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
  30 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(กองช่าง)
  29 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน เดือนตุลาคม ๒๕๖๕
  22 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุขุดบ่อน้ำตื้น บ้านขาม หมูที่1 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง กรณีเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่18-19 กันยายน 2565
  22 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในกรณีเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ 1- หมู่ 8 ตำบลหัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง วันที่ 18-19 กันยายน 2565.pdf
  15 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจสอบและตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๒-๐๐๓๐ ของกองคลัง
  13 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาตรวจสอบและตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒-๐๐๒๓ ของสำนักปลัด
  8 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงาน) จำนวน ๓ ตัว
  8 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงาน)จำนวน ๓ ตัว
  8 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน)จำนวน ๓ ตัว
  8 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๒๖ รายการ
  5 กันยายน 2565 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
  1 กันยายน 2565 | ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานในกองคลัง
  31 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)
  31 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงาน(น้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด ๑๘.๙ ลิตร) จำนวน ๔๕ ถัง
  31 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด ๑๘.๙ ลิตร) จำนวน ๓๐ ถัง
  30 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา
  30 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)สำหรับ ศพด.อบต.หัวเมือง
  30 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กล่องเก็บเอกสาร)กองการศึกษา
  30 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอร์รี่รถยนหมายเลขทะเบียน กย ๔๕๑ ๙ ลำปาง
  29 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  23 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 520-47-0004(ป้องกัน)
  22 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๐๑-๔๒-๐๐๐๑ และ หมายเลข ๒๐๑-๔๗-๐๐๐๒
  22 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบและตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน บย.๙๒๘๙
  19 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัว (กองการศึกษา)
  19 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในการซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ
  17 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)
  16 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิล
  15 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระสอบทราย จำนวน ๕,๐๐๐ ใบ
  9 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มและแก้วน้ำ จำนวน ๑ รายการ
  4 สิงหาคม 2565 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2565
  3 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบและตรวจเช็คซ่อมแซ่มบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๗-๐๐๐๔(อาคารป้องกันฯ)
  3 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมติดตั้ง)แบบตั้งพื้นหรือแบบแวน (ระบบinverter) ขนาด ๔๘,๐๐๐ บีทียู(กองคลัง)
  3 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๖-๖๐-๐๐๑๔ ๔๙๖-๖๐-๐๐๑๕ ๔๙๖-๖๐-๐๐๑๖และ๔๙๖-๖๐-๐๐๑๗
  2 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรผานบุกเบิกสำหรับรถฟาร์มแทรคเตอร์
  2 สิงหาคม 2565 | ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์สาธิตทำขนม จำนวน ๔ รายการ
  27 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด ๑๘๙ ลิตร)จำนวน 30 ถัง
  19 กรกฎาคม 2565 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน กองการศึกษา จำนวน๑ เครื่อง ประจำเดือน กรกฏาคม 2565
  4 กรกฎาคม 2565 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
  4 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายงานไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2565
  30 มิถุนายน 2565 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด ๑๘.๙ ลิตร)จำนวน๓๐ ถัง ประจำเดือน กรกฏาคม 2565
  30 มิถุนายน 2565 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือน กรกฏาคม 2565
  6 มิถุนายน 2565 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
  10 พฤษภาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด
  9 พฤษภาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจสอบและตรวจเช็คบำรุงรักษารถตู้โดยสาร 14 ที่นั่ง หมาpเลขทะเบียน 40-0179 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0002
  6 พฤษภาคม 2565 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565
  29 เมษายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระสอบทราย ขนาด 18x30 นิ้ว จำนวน 5,000 ใบ
  5 เมษายน 2565 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
  1 เมษายน 2565 | เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 เมษายน 2565 | ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า จำนวน 1 คัน
  31 มีนาคม 2565 | ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า จำนวน 1 คัน)
  31 มีนาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด 18.9 ลิตร) ประจำเดือนเมษายน 2565
  29 มีนาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน)
  25 มีนาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกInk Tank Printer)
  10 มีนาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 67 รายการ
  9 มีนาคม 2565 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
  9 มีนาคม 2565 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 5 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  9 มีนาคม 2565 | เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจ้างก่อสร้างพัฒนาระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 5 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ
  1 มีนาคม 2565 | เอกสารการขายทอดตลาด ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
  1 มีนาคม 2565 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด
  28 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด 18.9 ลิตร) ประจำเดือนมีนาคม 2565
  23 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 23 รายการ
  9 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
  13 มกราคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำตรายาง สำนักปลัด
  6 มกราคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาตรวจสอบและตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง
  5 มกราคม 2565 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
  5 มกราคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(หน้ากากอนามัยและถุงมือยางแพทย์)
อ่านต่อ

...
...
...

...
...
...


...

...
...
...

...
...
...

...
...
...


วารสาร/ข่าวกิจกรรม
Coding
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
Coding
เข้าร่วมงานมหกรรมกีฬาสีเมืองปานพัฒนวิทย์เกมส์
Coding
รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ซี-วิท (C-vitt) พร้อมสมุด และอุปกรณ์กีฬา จากบริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด และบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ผ่านกิจกรรม 10 ปี C-Vitt เพื่ออนาคตเด็กไทย แข็งแรง สดใส ไปด้วยกัน ณ โครงการศุภนิมิตบ้านแปะ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชีย
Coding
ออกตรวจสอบแนวเขต เพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยานฯ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทุ่งยาง ต.หัวเมือง จ.ลำปาง เชื่อม บ้านแม่ขะตั๋น ต.แม่เจดีย์ใหม่ จ.เชียงราย