< คำขวัญ> ต้นสักใหญ่ร้อยปี ผ้าย้อมสีธรรมชาติ สามพระธาตุคู่เมือง ผึ้งร้อยรังลือเลื่อง เมืองต้นน้ำลำธาร สืบสานวิถีชนเผ่า

...

นายทรงไชย ไม้รังทอง

นายก อบต.หัวเมือง

...

นายฐาปนพงศ์ จำชาติ

ประธานสภา

  7 กรกฎาคม 2563 | ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ประเภทสายงานผู้บริหาร เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
  5 พฤษภาคม 2563 | ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
  11 มีนาคม 2563 | ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ขององค์การบริหารส่วตำบลหัวเมือง
  25 พฤศจิกายน 2562 | จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
  6 พฤศจิกายน 2562 | ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนสินทรัพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
  1 พฤศจิกายน 2562 | ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
  11 มิถุนายน 2562 | เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562
  1 เมษายน 2562 | กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  15 มีนาคม 2562 | วิธีการกำจัดขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการเอง)
  1 กุมภาพันธ์ 2562 | หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญตำบลหัวเมือง ส่งผลงานถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
  21 ตุลาคม 2563 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง+(รายไตรมาส)ในระบบe-GP
  24 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยข้างวัด) บ้านทุ่งยาง หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด
  21 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ตู้ลำโพงอเนกประสงค์)
  15 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
  14 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
  9 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
  8 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเติมน้ำยาถังเคมีดับเพลอง ชนิดผงแห้ง ขนา 15 ปอนด์
  8 กันยายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซืือครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว)
  27 สิงหาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 5
  14 สิงหาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระสอบทราย ขนาด 18 x 30 นิ้ว จำนวน 7,000 ใบ
  3 สิงหาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระสอบทราย ขนาด 18 x 30 นิ้ว จำนวน 5,000 ใบ
  29 กรกฎาคม 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางบ้านทุ่งยาง หมู่ที่ ๖ (แม่หมี) ตำบลหัวเมือง - บ้านแม่ขะตาน ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาวรวม ๑,๘๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ ม. ยาวรวม ๕๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.
  24 มิถุนายน 2563 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ (ทรายเคลือบที่มีฟอสเฟส)
  29 พฤศจิกายน 2562 | เอกสารประกาศจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
  29 พฤศจิกายน 2562 | เอกสารประกวดราคาดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
  25 พฤศจิกายน 2562 | เอกสารประกาศจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
  25 พฤศจิกายน 2562 | เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
  23 กันยายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง บ้านต้นงุ้น หมู่ที่ 3 จำนวน 1 ชุด
  16 กันยายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า
  11 กันยายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้บานเลื่อนกระจก)
  3 กันยายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องรับส่งวิทยุ)
  28 สิงหาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 7
  27 สิงหาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดโคมไฟถนนสปอร์ตไลท์ โซล่าเซลล์และอุปกรณ์ติดตั้ง
  20 สิงหาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน) จำนวน 1 รายการ
  20 สิงหาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน) จำนวน 1 เครื่อง
  12 กรกฎาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
  2 กรกฎาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายทางเข้าแม่หมีใน) บ้านทุ่งยาง หมู่ที่ 6
  2 กรกฎาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพาน คสล.(แม่หมีใน) บ้านทุ่งยาง หมู่ที่ 6
  17 พฤษภาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขา บ้านขาม หมู่ที่1-บ้านกล้วย หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองงปาน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีการกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)
  16 พฤษภาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำ อบต.หัวเมือง ณ สำนักงาน อบต.หัวเมือง บ้านกล้วย หมู่ที่ 2
  14 พฤษภาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ อบต.หัวเมือง สถานที่ ณ สำนักงาน อบต.หัวเมือง บ้านกล้วย หมู่ที่ 2
  13 พฤษภาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน) จำนวน 1 เครื่อง
  2 พฤษภาคม 2562 | เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 พฤษภาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ภ.102-01 สายบ้านขาม - บ้านทุ่งยาง(แม่หมี) หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งยาง ตำบลหัวเมือง กว้าง 4 เมตร ยาว 845 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 พฤษภาคม 2562 | เอกสารประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบภูเขา บ้านขาม หมู่ที่ 1 - บ้านกล้วย หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
  1 พฤษภาคม 2562 | ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบภูเขา บ้านขาม หมู่ 1 - บ้านกล้วย หมู่ 2
  1 พฤษภาคม 2562 | ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อบต.หัวเมือง บ้านกล้วย หมู่ที่ 2
  30 เมษายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(แม่ต๋อมบน) บ้านแม่ต๋อม หมู่ที่ 8
  25 เมษายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 30,000 บีทียู
  22 เมษายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กแบบ 2 บาน)
  22 เมษายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 3 รายการ
  22 เมษายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน)
  2 เมษายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางบ้านทุ่งยาง - บ้านแม่ขะตาน บ้านทุ่งยาง หมู่ที่ 6
  2 เมษายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมฝายทุ่งโก๋น บ้านไร่ หมู่ที่ 4
  2 เมษายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ลำน้ำแม่เต๊าะบริเวณหน้าฝายทุ่งแดง บ้านไร่ หมู่ที่ 4
  2 เมษายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ลำน้ำแม่เต๊าะ บริเวณหน้าฝายทุ่งกลาง บ้านกล้วย หมู่ที่ 3
  2 เมษายน 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมลำเหมืองปงป่าสา บ้านไร่ หมู่ที่ 4.jpg
  18 มีนาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน) จำนวน 2 เครื่อง
  12 มีนาคม 2562 | ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.102-01 ถนนบ้านขาม - บ้านทุ่งยาง(แม่หมี) หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งยาง ตำบลหัวเมือง
  12 มีนาคม 2562 | เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบภูเขา บ้านขาม หมู่ที่ 1 - บ้านกล้วย หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
  12 มีนาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน
  7 มีนาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านต้นงุ้น หมู่ที่ 3
  5 มีนาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างโครงการก่อสร้างฝายกระสอบทราบ(ห้วยต้นปู่) จำนวน 5 จุด ณ บ้านกล้วย หมู่ที่ 2
  5 มีนาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานไม้บ้านต้นงุ้น หมู่ที่ 3
  5 มีนาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านกล้วย (ผาอาง) หมู่ที่ 2
  4 มีนาคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer กองการศึกษา
  22 กุมภาพันธ์ 2562 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาแบบภูเขา บ้านขาม หมู่ 1 - บ้านกล้วย หมู่ 2
  21 กุมภาพันธ์ 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จำนวน 18 ป้าย
  31 มกราคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์(Ink Tank Printer)
  22 มกราคม 2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โทรศัพท์เคลื่นที่ระบบ Android)
  26 ธันวาคม 2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางบ้านขาม - บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 1 - 7
  26 ธันวาคม 2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางบ้านหัวเมือง หมู่ที่ 5 (เหล่าหลวง)
  26 ธันวาคม 2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางเข้าน้ำตกแม่ปาย หมู่ที่ 1
  26 ธันวาคม 2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางเข้าแม่ยาง หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด ณ บ้านกล้วย หมู่ที่ 2
  26 ธันวาคม 2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางบ้านหัวเมือง - บ้านทุ่งยาง หมู่ที่ 6
  26 ธันวาคม 2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางแม่หมีนอก แม่หมีใน
  17 ธันวาคม 2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเปลี่ยนทิศทางน้ำลำห้วยแม่หมี (จุดที่ 1) บ้านทุ่งยาง หมู่ที่ 6
  17 ธันวาคม 2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเปลี่ยนทิศทางน้ำลำห้วยแม่หมี (จุดที่ 2) บ้านทุ่งยาง หมู่ที่ 6
  31 ตุลาคม 2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทุ่งปิ้ง) บ้านกล้วย หมู่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 465.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
  21 มิถุนายน 2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝายทดน้ำ (ฝายทุ่งนาหอ) บ้านกล้วย หมู่ที่ 2 โดนการวางกล่องลวด (Zing Gabian) บรรจุหินใหญ่ ขนาดสันฝายกว้าง 2.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร
  4 เมษายน 2561 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครการปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 5 (จุดที่1) โดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 179.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 537.00 ตารางเมตร หรือตามสถาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ


...

...