...
...

  9 สิงหาคม 2565 | ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
  1 สิงหาคม 2565 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
  22 พฤษภาคม 2565 | สำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย ฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และน้ำป่าไหลหลาก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565
  17 มีนาคม 2565 | รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ณ 30 กันยายน 2564
  1 มีนาคม 2565 | ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2565
  26 มกราคม 2565 | ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
  29 ธันวาคม 2564 | ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
  6 ตุลาคม 2564 | ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.ถ.1/1) และประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ผ.ถ.1/1)
  4 สิงหาคม 2565 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2565
  19 กรกฎาคม 2565 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน กองการศึกษา จำนวน๑ เครื่อง ประจำเดือน กรกฏาคม 2565
  4 กรกฎาคม 2565 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
  4 กรกฎาคม 2565 | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายงานไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2565
  30 มิถุนายน 2565 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด ๑๘.๙ ลิตร)จำนวน๓๐ ถัง ประจำเดือน กรกฏาคม 2565
  30 มิถุนายน 2565 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือน กรกฏาคม 2565
  6 มิถุนายน 2565 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
  10 พฤษภาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด
  9 พฤษภาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจสอบและตรวจเช็คบำรุงรักษารถตู้โดยสาร 14 ที่นั่ง หมาpเลขทะเบียน 40-0179 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-50-0002
  6 พฤษภาคม 2565 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565
  29 เมษายน 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระสอบทราย ขนาด 18x30 นิ้ว จำนวน 5,000 ใบ
  5 เมษายน 2565 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
  1 เมษายน 2565 | เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 เมษายน 2565 | ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า จำนวน 1 คัน
  31 มีนาคม 2565 | ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 แรงม้า จำนวน 1 คัน)
  31 มีนาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด 18.9 ลิตร) ประจำเดือนเมษายน 2565
  29 มีนาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน)
  25 มีนาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกInk Tank Printer)
  10 มีนาคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 67 รายการ
  9 มีนาคม 2565 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
  9 มีนาคม 2565 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 5 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  9 มีนาคม 2565 | เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจ้างก่อสร้างพัฒนาระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 5 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ
  1 มีนาคม 2565 | เอกสารการขายทอดตลาด ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
  1 มีนาคม 2565 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด
  28 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด 18.9 ลิตร) ประจำเดือนมีนาคม 2565
  23 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 23 รายการ
  9 กุมภาพันธ์ 2565 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
  13 มกราคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำตรายาง สำนักปลัด
  6 มกราคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาตรวจสอบและตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง
  5 มกราคม 2565 | ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
  5 มกราคม 2565 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(หน้ากากอนามัยและถุงมือยางแพทย์)
อ่านต่อ

...
...
...

...
...
...


...

...
...
...

...
...
...

...
...
...


วารสาร/ข่าวกิจกรรม
Coding
กิจกรรมวันแม่แห่ชาติ" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
Coding
เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
Coding
ข้อมูลพื้นฐาน สนามกีฬา ในพื้นที่ ตำบลหัวเมือง
Coding
รับมอบในการจัดหาท่าประปาและท่าเพื่อใช้เป็นระบบสาธารณูปโภค บ้านไร่ ม.4