นโยบายคุณธรรม

"องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง"


เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต