การดำเนินงานป้องกันการทุจริต

"องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง"


  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
  ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันคอรับชั่น
  การดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน ด้านคุณธรรม และโปร่งใส พ.ศ.2564
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  รายงานผล ITA 63
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 63
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต