ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ เลียบโลก นายกอบต.หัวเมือง กำนันตำบลหัวเมือง ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภา อบต. สมาชิกสภา รองนายก อบต. รองปลัด       

 อบต.หัวเมือง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565

 

 


21 September 2022