โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ห้องประชุม อบต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต. หัวเมืองวันที่ 16 ตุลาคม 63 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง นายฐาปนพงศ์ จำชาติ ประธานสภา อบต. หัวเมือง เปิดการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเสนอให้เพิ่มเติม โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นการเร่งด่วน พร้อมทั้งโครงการที่ต้องเตรียมเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

        


12 December 2020