การประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 . ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง มีการดำเนินการประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายอัมนิ ใจชื่นบานผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประกอบด้วย นางศศิภาส์ ใจช่วย (ท้องถิ่นอำเภอเมืองปาน) นายปรีดา อุปอินทร์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วย) และนางสาวจารุพักตร์ คันธา(ผอ.รพสต.บ้านขาม) โดยที่ประชุมมีมติให้ นางศศิภาศ์ ใจช่วย เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง


12 May 2022