การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

-

         นายอัมนิ ใจชื่นบาน ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เข้าร่วมประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวเมือง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 โดยมีการอธิบายชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน ประเภทของบัตรเลือกตั้ง และการแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

   

   

   

   

   

 


12 May 2022