การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองครั้งแรก

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ.2565

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นายหมวดเอกฉัตรชัย วงศ์ปริยากร ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองปาน เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองครั้งแรก และกล่าวเปิดประชุมฯ โดยมี นายอัมนิ ใจชื่นบาน ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง (ชั่วคราว) และ นายคำเมือง บุญนัก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ผู้อาวุโสสูงสุด (อายุมากที่สุด)ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ทำหน้าที่เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง (ชั่วคราว) และนำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง กล่าวปฏิญาณตนก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

สำหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง มีมติเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. นายอินผล มั่งมูล ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

2. นายนิวัติ ขาวอ่อน ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

3. นายดนัย เป็นวงค์ ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

ทั้งนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองได้กำหนดให้มีการประชุมสภาฯ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ในวันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

 

 


20 May 2022