นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง แถลงนโยบายการบริหารในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายอินผล มั่งมูล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 โดยนายชำนาญ เลียบโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯ โดยมีนโยบายในการบริหารและพัฒนาในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้

1. ยึดหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 จัดทำปรับปรุงซ่อมแซม ถนนเพื่อขนส่งและพัฒนาสินค้าภาคเกษตรกรรม

2.2 จัดทำปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสู่จังหวัดเชียงราย อันนำไปสู่การขนส่งสินค้า พัฒนาภาคเกษตรกรรม การพัฒนาระบบท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การติดต่อสื่อสารให้รวดเร็ว และกว้างไกลมากขึ้น

2.3 จัดทำปรับปรุงซ่อมแซมระบบเหมืองฝาย ลำเหมือง การชลประทาน และพัฒนาระบบโซล่าเซลล์ ในการพัฒนาระบบเกษตรกรรม

2.4 จัดทำซ่อมแซม ปรับปรุงระบบระบายน้ำ อันนำไปสู่การป้องกันน้ำท่วมพืชผลภาคเกษตรกรรม

3. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

3.1 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรี

3.2 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาชีพให้กับแรงงานนอกฤดูเกษตรกรรม

4. ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน

4.1 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม การทำงานของ อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) อปพร.(อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) และตำรวจบ้าน

4.2 ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกกรณี

4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การเกิดอุทกภัยทางธรรมชาติต่อเกษตรกรรม

4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดส่งผู้ป่วยให้ถึงโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วและปลอดภัย

5. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการระบบขยะ ปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ การจัดการขยะที่ปลอดภัยและไม่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการศึกษา การกีฬา การพัฒนาด้านสุขภาพและจิตใจ

6.1 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ

6.2 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม การพัฒนาชนเผ่า ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และกีฬาพื้นบ้าน

6.3 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม การพัฒนาผู้สูงอายุ

6.4 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม การพัฒนาผู้ด้อยโอกาส คนพิการ

7. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการที่ดินในเขตป่า ให้ยั่งยืน สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน

7.1 สนับสนุน ส่งเสริม ระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน ให้เกิดความยั่งยืนและปลอดภัย ต่อระบบนิเวศน์ และสุขภาพของประชาชน

8. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นความสอดคล้องกับวิถีชุมชนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

9. ส่งเสริม สนับสนุน ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า และขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมเข้าถึงทุกครัวเรือน

10. ประสานงานจัดทำแผนชุมชนและแผนงบประมาณ เพื่อประสานการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาพัฒนาตำบลหัวเมือง


20 May 2022