การประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลหัวเมือง

วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลหัวเมือง เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่แต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหัวเมืองขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


20 May 2022