ประมวลภาพกิจกรรม

"องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง"

Coding
ตำบลหัวเมืองร่วมใจ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยมาตรการ 5ป. 1ข.

ตำบลหัวเมืองร่วมใจ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยมาตรการ 5ป. 1ข.

Coding
ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดลำปางใสสะอาด 2564”

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง และพนักงานในสังกัด ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดลำปางใสสะอาด 2564” เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ลดโอกาสในการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเป็น

Coding
เปิดจุดบริการประชาชน ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

วันที่ 29 ธ.ค. 63 ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

Coding
มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป(แพมเพิร์ส) ให้ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลหัวเมืองเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

วันนี้ 1 ธันวาคม 63

Coding
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

Coding
โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

Coding
พิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอเมืองปาน

Coding
ติดตั้งไฟกิ่งส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์

22 ตุลาคม พ.ศ.2563

Coding
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ห้องประชุม อบต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

Coding
ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

14 ตุลาคม พ.ศ.2563

Coding
โครงการปลูกป่าวนเกษตร ประจำปี 2563

วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ สวนสาธารณะ ตำบลหัวเมือง บ้านไร่ หมู่ 4

Coding
กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563

Coding
โครงการกาชาดซ่อม-สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทดไท้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

Coding
โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งชุมชน

วันที่ 13 พฤษภายน 2563

Coding
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 11กุมภาพันธ์ 2563

Coding
โครงการเทสมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ(ตั้งธรรม)

วันที่1กุมภาพันธุ์ 2563

Coding
โครงการบวชป่า ในเขตพื้นที่ตำบลหัวเมือง ประจำปี 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

Coding
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 63

วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง