ประมวลภาพกิจกรรม

"องค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว"

Coding
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

Coding
โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

Coding
พิธีน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอเมืองปาน

Coding
ติดตั้งไฟกิ่งส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์

22 ตุลาคม พ.ศ.2563

Coding
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ห้องประชุม อบต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

Coding
ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

14 ตุลาคม พ.ศ.2563

Coding
โครงการปลูกป่าวนเกษตร ประจำปี 2563

วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ สวนสาธารณะ ตำบลหัวเมือง บ้านไร่ หมู่ 4

Coding
กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563

Coding
โครงการกาชาดซ่อม-สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทดไท้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

Coding
โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งชุมชน

วันที่ 13 พฤษภายน 2563

Coding
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันที่ 11กุมภาพันธ์ 2563

Coding
โครงการเทสมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ(ตั้งธรรม)

วันที่1กุมภาพันธุ์ 2563

Coding
โครงการบวชป่า ในเขตพื้นที่ตำบลหัวเมือง ประจำปี 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

Coding
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 63

วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง